Algemene voorwaarden

1. Aanmelding

Het centrale adres voor aanmeldingen en informatie is: Y Camps
Soestdijkerweg 10 B
3734 MH Den Dolder.
Tel.: 035-6668777
Website: www.ycamps.nl
E-mail: info@ycamps.nl

2. Reissom

De gepubliceerde reissom is per persoon, tenzij anders wordt aangegeven. Hierin zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals die in onze brochure worden vermeld. De reissommen zijn zo nauwkeurig mogelijk berekend. Het recht om prijsverhogingen toe te passen, bijv. wegens prijsverhogingen van derden en valutawijzigingen, blijft ons voorbehouden.

3. Betaling

Voor al onze vakanties geldt een aanbetaling. U wordt verzocht om deze binnen 4 weken na ontvangst van de boekingsbevestiging te voldoen. De volledige reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis in het bezit te zijn van het boekingskantoor. Vermeld duidelijk  bij de transactie het  boekingsnummer. Deze vindt u bovenaan de boekingsbevestiging.

4. Annuleringen

Een annulering door de deelnemer wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens de openingstijden van het boekingskantoor, en dient schriftelijk  of per e-mail te worden ingediend.

Indien u deze overeenkomst annuleert, bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd:

4.1. Annulering
a.    tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling.
b.    vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór vertrek: 25% van de reissom
c.    vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag van  vertrek: 50 % van de reissom
d.    vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 75% van de reissom
e.    De dag van vertrek of later: de volledige reissom

4.2 Omboeken
Omboeken is mogelijk. Daar wordt echter wel € 12,50 (administratiekosten) voor in rekening gebracht.

5. Onderbreking

Het tijdens een kamp of reis terugkeren naar huis i.v.m. ziekte van familieleden of om welke reden dan ook, is geheel voor eigen rekening, terwijl geen restitutie kan worden gegeven van de betaalde deelnemersgelden.

6. Opzegging door Y Camps

Indien een reis wegens te geringe deelname – zulks te onzer beoordeling – niet door kan gaan, wordt hiervan in de regel 1 maand voor de vertrekdag kennis gegeven. In dat geval zullen alle door de deelnemers gestorte deelnemersgelden worden terugbetaald. Op verdere aanspraken kan de inschrijver geen rechten doen gelden. Alleen wanneer het afgelasten van een reis is toe te schrijven aan overmacht kan een deel van de reissom  worden ingehouden.

7. Reisbescheiden

De inlichtingen omtrent de reis zullen in de regel uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de deelnemer worden gesteld. .

8. Buitenlandse reizen

a. Reisduur
Ongeacht het uur van vertrek gelden zowel de vertrekdag als die van de thuiskomst als volle reisdagen. Zulks in verband met de verzekeringsdekking.
b. Reisdocumenten
De deelnemer aan een reis is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de in de te bezoeken landen geldende voorschriften. Onze informatie geldt voor Nederlandse staatsburgers.
Wilt u tijdig controleren of uw paspoort nog geldig is.
c. inentingen
Informeer zonodig enkele maanden voor vertrek bij uw plaatselijke GG&GD of het wenselijk is inentingen te halen.

9. Aansprakelijkheid

Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden ons niet. Van de gepubliceerde programma’s kan worden afgeweken, wanneer wij of de reisleiding zulks om bepaalde redenen noodzakelijk achten. Wanneer door een of andere oorzaak, bijv. vertraging, staking, e.d., schade of kosten ontstaan kunnen wij in geen enkel opzicht daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

10. Uitsluiting

Wanneer blijkt dat een deelnemer zich aan wangedrag schuldig maakt tijdens een reis of kamp en wel zodanig dat een goede uitvoering van een reis of kamp daardoor naar het oordeel van de kamp- of reisleiding en naar het onze wordt bemoeilijkt of zou kunnen worden bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. De betrokken deelnemer heeft dan geen enkel recht op restitutie van het deelnemersgeld of een gedeelte daarvan.

11. Garantiestelling financieel onvermogen:

Voor alle pakketreizen georganiseerd door YMCA/Y Camps geldt het volgende: een garantstelling van de Stichting Vermogensbeheer YMCA Nederland in het geval van financieel onvermogen van de organisator van de reis waardoor de verplichtingen jegens de reiziger niet kunnen worden nagekomen.
Deze garantstelling zorgt ervoor dat de verplichtingen jegens de reiziger worden overgenomen door Stichting Vermogensbeheer YMCA Nederland of een terugbetaling van de reissom. Indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel van de reissom. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen zal, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval zorg worden gedragen voor de terugreis.

12. Tenslotte

a.    Deelnemers aan waterkampen dienen geoefende zwemmers te zijn.
b.    Deelnemers aan reizen en kampen die bijzondere zorg nodig hebben, dienen dit bij de aanmelding op te geven. Dit geldt ook voor medicijngebruikers (uiteraard gaan we discreet met deze gegevens om).
c.    Alle kampen en reizen zijn groepskampen en –reizen en hebben een dagindeling, waaraan alle deelnemers zich houden en een weekprogramma waaraan alle deelnemers geacht worden deel te nemen. Instructies van kampleiding zijn bindend voor alle deelnemers.